خیلی از ماها باورهای غلطی در خصوص روغن موتور داریم که ما امروز میخوایم به یکسری از این باورها خاتمه بدیم

اولین باور غلط: روغن موتور باید هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
واما واقعیت: پیشرفت تکنولوژی به ماشین های جدید اجازه میدهد با هر بار تعویض روغن تا ۱۲۰۰۰ کیلومتر را بدون هیچ مشکلی طی نمایند.

باور غلط: روغن موتورهای جدید نمیسوزند و لازم نیست آنها را پیش از موعد تعویض کرد.
واقعیت: همه روغن ها میسوزند و باید تعویض گردند.

باور غلط: اگرروغن سنتتیک استفاده کنید نمیتوانید مجددا روغن مینرال بریزید.
واقعیت: هر زمان که بخواهید میتوانید روغن مینرال و یا روغن سنتتیک استفاده کنید.

باور غلط: روغن موتور که سیاه شد باید تعویض شود.
واقعیت: رنگ روغن و زمان تعویض آن ارتباطی با یکدیگر ندارند.

باور غلط: روغن های سنتتیک مناسب اتومبیل های قدیمی نیستند و باعث روغن ریزی میشوند.
واقعیت: روغن نیمه سنتتیک و سنتتیک از موتورهای قدیمی به خوبی محافظت میکنند.