با قرص آسپرین باتری به باتری کنید
تصور کنید پشت فرمان هستید و ناگهان متوجه می‌شوید که شارژ باتری خودروی شما به اتمام رسیده است و خودرو متوقف می‌شود و هیچ خودرویی در اطراف شما نیست تا از طریق عمل باطری به باطری خودرو را روشن کنید.

در این شرایط راه حل پیشنهادی ما به شما این است که: دو عدد قرص آسپرین را داخل محفظه باطری بیاندازید. با این کار استیل سالیسیلیک اسید آسپرین با اسید سولفوریک باطری ترکیب می‌شوند تا آخرین شارژ‌های موجود برای وسیله نقلیه شما تامین کنند تا بتوانید مسافتی کوتاه را برای رسیدن به اولین مرکز خدمات باتری ماشین طی کنید.